Szociológia MA

Felvételi felhívás

Felvételt hirdetünk Szociológia MA nappali képzésünkre. Tanulj Pécsett az ország egyik legjobb egyetemén!

Letölthető képzési terv

A KÉPZÉS CÉLJA

magas szintű szociológiai felkészültséggel rendelkező szakemberek képzése, akik a társadalmi élet különböző területein (kutatás, oktatás, kultúra, média, politika, gazdasági élet, egészségügy, településgazdálkodás, társadalompolitika) önállóan vagy csoportban végzendő kutatási, szakértői, oktatási, döntéshozói, irányítási, tervezési és szervezési, feladatok felelősségteljes elvégzésére képesek.

A végzettek korszerű társadalomelméleti, kutatás-módszertani és gyakorlati tudással, interdiszciplináris ismeretekkel és nemzetközi kitekintéssel rendelkeznek. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A szociológia mesterszakot azoknak a társadalomtudományi, pedagógiai vagy bármilyen bölcsész alapszakot végzett hallgatóknak ajánljuk elsősorban, akik megszerzett végzettségük mellé egy valódi egyetemi oklevelet kívánnak szerezni, amely mögött olyan elméleti és kutatás-módszertani ismeretek állnak, amelyek képessé teszik őket a társadalmi folyamatok elemző megértésére. Ajánljuk természetesen az alapszakot végzett szociológusoknak is, ha önálló munkavégzésre képes és csapatban is teljesíteni tudó szakemberré kívánnak válni választott pályájukon! Várjuk mindazokat, akiket a társadalmi kérdések mélyen érdekelnek, magyarázatokat keresnek és érteni szeretnék mindazt, ami körülöttük történik.

A képzés felöleli a társadalomtudományos kutatási projektek teljes projektciklusát az alap- az alkalmazott és a fejlesztésekhez kapcsolódó kutatások területén. 1. projektek fő paramétereinek tervezése (kutatási források térképe, megvalósítási időszak, tevékenységek típusai, közreműködők köre, költségvetés, kockázatelemzés); 2. a projektek megvalósítása (tudományos munka szervezése, munkamegosztás, szakmai projektmenedzsment, pénzügyi és adminisztratív projektmenedzsment); 3. a tudományos kutatási projektek eredményei és hatása a szakmai karrierút kontextusában (publikációk, network, peer review, hivatkozható projekttapasztalat).

A KÉPZÉS EREDMÉNYE

a) A mesterképzési szakon végzett hallgató tudása

 • Magas szinten ismeri, érti és értelmezi a fontos szociológiai és társadalmi összefüggéseket.
 • Elmélyült ismeretekkel rendelkezik szűkebb szakterületének minden fontosabb szegmenséről, érti a szociológiában meghatározó folyamatokat.
 • Rendelkezik a szakmai munkában alkalmazható magas szintű kvantitatív és kvalitatív módszertani tudástartalmakkal, követi a társadalomtudományi módszertan főbb fejlődési tendenciáit.
 • Ismeri és érti a szociológiával szoros kapcsolatban lévő társtudományok fogalmi rendszereit, lényegi összefüggéseit és főbb irányzatait.
 • Magas szintű ismeretanyaggal rendelkezik ahhoz, hogy eligazodjon a társadalmi döntéshozatal mechanizmusaiban, értse és átlássa a különböző érdekérvényesítési és érdekütköztetési fórumokat.
 • Ismeri és érti a szakma műveléséhez szükséges legalább két idegen nyelv szaknyelvi anyagát.
 • Ismeri, érti és folyamatosan fejleszti azt a tudásanyagot, amely biztos műveltségi hátteret ad a szociológia magas szintű műveléséhez.

b) A mesterképzési szakon végzett hallgató képességei

 • Képes eligazodni a társadalmi problémák és konfliktusok rendszerében.
 • Szűkebb szakterületén képes a társadalmi problémák és konfliktusok okainak és hatásmechanizmusainak elemzésére és összegző értékelésére.
 • Képes a releváns, magyar és idegen nyelven közzétett publikációk folyamatos tanulmányozására, az azokhoz kapcsolódó bibliográfiák, tematikus összeállítások figyelemmel kísérésére.
 • Képes a magyar és idegen nyelven közzétett kutatási eredmények saját szakterületen történő alkalmazására.
 • A szakmailag megbízható forrásokra és azok gyakorlati tapasztalataira alapozva képes a szakterülete szempontjából releváns fogalomkészletre, argumentációra és következtetésekre épülő szociológiai elemzéseket készíteni.
 • Az integrált társadalomtudományi ismeretek segítségével felkészült a szakmai kompetenciájába tartozó munkafolyamatok irányítására, a feladatok végrehajtásához szükséges kooperációra munkatársaival és más partnerekkel.
 • Képes az újszerű szociológiai ismeretek megszerzésére, innovatív feladatok elvégzésére, érvelni tud azok fontossága mellett.
 • Szakterületén képes projektlehetőségek felkutatására, projekttervezési, vezetési és végrehajtási feladatok elvégzésére, a projektpartnerekkel való együttműködésre.
 • Képes részt venni szervezetfejlesztési koncepciók kidolgozásában, az adott szervezetek rendszerszemléletű működési elveinek meghatározásában, és ezek nyilvánosság előtt történő szakszerű bemutatásában.

SPECIALIZÁCIÓK

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK

A PTE Bölcsészettudományi Karán Szociológia Mesterszakot végzetteket nem csak egyetemi diplomájuk, hanem szakmai tudásuk is feljogosítja arra, hogy tudományos kutató intézetekben kutatói munkát végezzenek, vagy bármilyen felsőoktatási intézmény társadalomtudományi szakjain szociológiát oktassanak. Az akadémiai szférán túl, a kutatásokhoz kapcsolódó vállalkozások, a piac- és közvéleménykutató cégek, a non-profit szervezetek, a média, az önkormányzatok, a kormányhivatalok, és egyéb állami intézmények egyaránt kamatoztatni tudják az okleveles szociológusok munkáját.

FELVÉTELI INFORMÁCIÓ / JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK

A) A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: szociológia, társadalmi tanulmányok alapképzési szakok.

Egyéb diplomák esetén kreditelismertetési kérelmet kell benyújtani a Karra lehetőleg 2019. január 7-ig, de legkésőbb 2019. március 29-ig!

Ezen diplomák esetén a belépéshez a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma legalább 60 kredit a szociológiai képzés szempontjából releváns társadalomtudományi területről.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató legalább 20 kredittel rendelkezzen társadalomelmélet és módszertan tárgykörből. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

A felvétel feltételéül meghatározott kreditek elismertetését a Kari Kreditátviteli Bizottságtól (továbbiakban: KKB) kell kérelmezni. A kérelmet űrlapon kell benyújtani. A KKB eljárását a TVSZ 9. §-ában foglalt rendelkezések szerint folytatja le, azzal az eltéréssel, hogy határozatát a kérelem benyújtását követő 30 napon belül köteles meghozni. A képzési és kimeneti követelményekben meghatározott esetben a KKB határozatában rendelkezik a hiányzó kreditek párhuzamos tanulmányokkal történő megszerzésének feltételeiről. A KKB határozatát a jelentkező a jelentkezési lapjához köteles mellékelni, vagy legkésőbb 2019. július 11-ig   beküldeni.

Amennyiben a jelentkező olyan szakon szerzett oklevelet, amely a képzési is kimeneti követelmények szerint a mesterképzésbe történő belépésnél teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe, a jelentkezőnek elegendő az adott szakon szerzett oklevél másolatát csatolni a jelentkezéséhez, és nem szükséges kreditelismertetési eljárást kezdeményeznie.

B) A szóbeli felvételi vizsga

A felvételi vizsga: szakmai elbeszélgetés (szóbeli vizsga), mely a jelentkező eddigi szakmai életútját, érdeklődését, fejlődési lehetőségeit, motivációját vizsgálja. Felvételi eljárással kapcsolatban részletes tájékoztatásért keressék Bognár Adriennt.

C) Pontszámítás

A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben fejezik ki, melyet

 • vagy a tanulmányi pontok (előző diploma minősítése, max. 45 pont), a felvételi vizsgapontok (max. 45 pont) és a többletpontok (max. 10) összege ad;
 • vagy a tanulmányi pontok (előző diploma minősítése, max. 45 pont) megkettőzése és a többletpontok (max. 10) összege ad;
 • vagy a felvételi vizsgapontok (max. 45 pont) megkettőzése és a többletpontok (max. 10) összege ad;

KÉPZÉSI JELLEMZŐK

 • Képzési terület: társadalomtudomány
 • Képzés kezdete: 2019. szeptember
 • Helyszín: Pécs
 • Foglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben naponta,
 • A képzés elmélet-gyakorlat orientációja: kiegyensúlyozott.

FŐBB SZAKTERÜLETEK

 • klasszikus és kortárs társadalomtudományi elméletek 10-35 kredit;
 • kutatásmódszertan (emelt szintű kvantitatív és kvalitatív módszerek, informatikai alkalmazások) 10-50 kredit;
 • differenciált szakmai ismeretek (oktatás, kultúra, média, politika, gazdaság, egészségügy, , településgazdálkodás, társadalompolitika) 20-60 kredit.
 • A képző intézmény által ajánlható specializációhoz tartozó tantárgyakhoz rendelhető kreditérték legfeljebb 30 kredit.

A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat a képzés tantervében meghatározott gyakorlat, amelynek kreditértéke 2-6 kredit. A szakmai gyakorlat a tanult ismeretek elmélyítését célozza. Időtartama egy hét (öt munkanap), amit a terepen/intézményben tölt a hallgató, ahol meghatározott kutatási feladatot végez el, amelyről írásos beszámolót készít a gyakorlat zárásaként.

Nyelvi kimenet: A mesterfokozat megszerzéséhez egy – angol, francia vagy német nyelvből szerzett – államilag elismert legalább középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga, továbbá egy másik élő idegen nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2), komplex nyelvvizsga szükséges.

AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ SZAKKÉPZETTSÉG MEGNEVEZÉSE

okleveles szociológus (Sociologist)

TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉG  DOKTORI (PHD) PROGRAMOKBA

További információk:

A Szociológia Mesterszak nem a Szociológia Alapszakon oktatott tantárgyak emelt szintű ismétlése, hanem valódi egyetemi képzés. Azoknak a hallgatóknak, akik nem szociológiai vagy más társtudományi alapszakról érkeznek a képzésünkbe, minden egyéni lehetőséget megadunk, hogy hiányzó ismereteiket és kreditjeiket pótolják. A tanárokkal történő személyes konzultáció adott és elvárt.

A Szociológia Tanszéknek csak minősített oktatói vannak, közülük nem egy saját szakterületének elismert kutatója. Hallgatóinknak lehetősége nyílik a meglévő tanszéki kutatásokba bekapcsolódni, vagy saját eredményeikkel a Tudományos Diákköri Konferenciákon részt venni. A tanszéknek önálló doktori iskolája (Demográfiai és Szociológiai Doktori Iskola) is van, ahova a legkiválóbb hallgatók felvételt nyerhetnek és PhD fokozatot szerezhetnek. A tanszék tudományos munkáját a Település és Társadalom Kutatóközpont segíti, publikációs lehetőséget pedig az Acta Sociologica c. folyóirat biztosít a hallgatók számára is.

ELÉRHETŐSÉGEK