Szociológia BA

Jelentkezz hozzánk!

Felvételt hirdetünk Szociológia BA szakra. Tanulj Pécsen az ország egyik legjobb egyetemén!

Letölthető képzési terv

A KÉPZÉS CÉLJA

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik szociológiai alapismereteik és széleskörű társadalomtudományos jártasságuk birtokában képesek felismerni a fontosabb társadalmi problémákat, azok alapvető strukturális összefüggéseit, továbbá birtokában vannak azoknak a gyakorlati és módszertani alapismereteknek, amelyek mindezek feltárására, elemzésére és megértésére szolgálnak. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Képzésünk kulcsfogalmai: egyenlőtlenségek, szocializáció, közösség, elit, adatgyűjtés, esélyegyenlőség, projekt, agglomeráció, hálózat, bizalom, individualizáció, függőség, adatvédelem, konfliktus, család, szolidaritás, generáció, gyermekvállalás, szegregáció, fejlesztés, interjú, életstílus, szubkultúra, deviancia, mobilitás, kérdőív, háztartás, terepkutatás, szingli, adatelemzés, fogyasztás, on-line világok, szövegelemzés, jövedelem, résztvevő megfigyelés, digitalizáció, mintavétel, innováció, párkapcsolatok, adatrobbanás, glokalizáció, korfa.

A KÉPZÉS EREDMÉNYE

A képzés eredményeként a szociológia alapszakon végzett hallgató:

 • Ismeri a társadalomtudomány, a társadalom alrendszereivel, szerkezetével, rétegződésével, a társadalmi normákkal és értékekkel, a társadalmi cselekvéssel és interakciókkal, a társadalmi folyamatokkal kapcsolatos fogalomkészlet fontosabb elemeit.
 • Ismeri és érti azokat az összefüggéseket, amelyek a társadalom szaktudományos értelmezéseihez az általános alapokat képezik.
 • Jártas a szociológia fontosabb történeti, elméleti és gyakorlati ismereteiben, a közgondolkodásnál mélyebben érti a társadalmi összefüggéseket.
 • Ismeri és érti a szociológia által vizsgált társadalmi jelenségek fontosabb működési mechanizmusait és normatív rendszereit, a társadalmi alrendszerek kapcsolódási viszonyait.
 • Birtokában van a társadalom strukturális, gazdasági és politikai folyamataival kapcsolatos legfontosabb ismereteknek, ismeri és érti a társadalmi problémákat előidéző társadalomszerkezeti és kulturális okok működését.
 • A gyakorlati elemzés szintjén átlátja a szociológiai kutatás folyamatát.
 • Ismeri a társadalomkutatás módszertanának alapelveit, a legfontosabb kutatási módszereket és az alapvető adatelemzési eljárásokat.
 • Ismeri a kutatáshoz szükséges legfontosabb társadalomtudományi adatbázisokat, és elektronikus forrásokat.
 • Összegyűjti és feldolgozza a szociológiailag releváns információkat, alapszinten használja a korszerű informatikai eljárásokat.
 • Kezeli és használja a társadalomtudományi adatbázisokat, a hagyományos és az elektronikus szakirodalmi forrásokat.
 • Közreműködik a kutatási problémához illő kutatási módszerek kiválasztásában és alkalmazásában.
 • Közreműködik a társadalmi és gazdasági innovációs folyamatok támogatásában, az egyenlőtlenségek következményeinek csökkentését, a társadalmi integráció erősítését, a hátrányos helyzetűek integrációját és a társadalmi demokrácia megvalósulását szolgáló komplex programok kidolgozásában és megvalósításában.

A képzést olyan fiataloknak ajánljuk, akik érdeklődnek a társadalmi problémák tudományos igényű feltárása iránt, akik rész kívánnak venni ezek kutatásában, elemzésében. Ajánljuk azoknak is, akik a közvélemény-, a piackutatás, vagy a tömegtájékoztatás területén szeretnének elhelyezkedni..

A szociológia alapszakon a hallgatók alapos elméleti és gyakorlati képzésben részesülnek, így mindhárom szektorban (üzleti élet, közszféra, civil társadalom) munkát tudnak vállalni, vagy sikeresen folytathatják tanulmányaikat szociológiai, illetve más társadalomtudományi mesterszakon.

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK

Végzett hallgatóink elhelyezkedési lehetőségei változatosak. BA diplomásaink a központi államigazgatásban, az önkormányzatoknál, a gazdasági szektorban, egyházi, kulturális,szociális intézményeknél, vagy  nonprofit szervezeteknél vállaltak munkát. Tudásuk jól kamatoztatható a pályázatírási, projektmenedzsment, tanácsadói és értékelő tevékenységek során, valamit a társadalmi döntés-előkészítő tevékenységben is. Általános társadalmi ismereteik révén a médiában is elhelyezkedhetnek.

Nagy előnyük a szakmai számítógépes tudás. Adatgyűjtési és adatelemző jártasságuk révén közvélemény-kutató, piackutató cégeknél asszisztensi, szakasszisztensi munkaköröket tölthetnek be, adatbázisokat kezelő intézményeknél helyezkedhetnek el, társadalomkutató intézetek, vagy a statisztikai szolgálat munkatársai lehetnek.

KÉPZÉSI JELLEMZŐK

Képzési terület: társadalomtudomány

Képzés kezdete: 2019. szeptember

Helyszín: Pécs

Foglalkozások gyakorisága: a hét minden munkanapján

Minor szakként felvehető: NEM

A szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok: specializáció

 

FŐBB SZAKTERÜLETEK

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • szociológiaelmélet alapjai, társadalomtörténet 18-54 kredit;
 • szakszociológiák 18-54 kredit;
 • kapcsolódó társadalomtudományi diszciplínák alapjai 18-54 kredit;
 • kutatásmódszertan alapjai (kvalitatív és kvantitatív módszerek, statisztika és számítógépes adatelemzés, terepkutatás) 36-90-kredit.

A képző intézmény által ajánlható specializációhoz tartozó tantárgyakhoz rendelhető kreditérték legfeljebb 30 kredit.

SPECIALIZÁCIÓK

1) Digitális társadalom

2) Nemzedékek és életutak

Nyelvi kimenet: Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ SZAKKÉPZETTSÉG MEGNEVEZÉSE

szociológia alapszakos szakelőadó (Sociologist)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK/MEGJEGYZÉS

A Szociológia Tanszéknek csak minősített oktatói vannak, közülük nem egy saját szakterületének elismert kutatója.

Az alapszakos szociológus hallgatók a három éves képzés után szintén a tanszékhez tartozó Szociológia Mesterszakon folytathatják tanulmányaikat. A tanszéknek önálló doktori iskolája (Demográfia és Szociológia Doktori Iskola) is van, ahova a legkiválóbb hallgatók felvételt nyerhetnek és PhD fokozatot szerezhetnek.

A tanszék tudományos munkáját a Település és Társadalom Kutatóközpont segíti, publikációs lehetőséget pedig az Acta Sociologica c. folyóirat biztosít a hallgatók számára is.

TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉGEK A PTE-BTK MESTERKÉPZÉSÉNEK KERETÉBEN

a) Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

 • Szociológia MA

b) Mestertanulmányok alatt teljesítendő különbözeti tanulmányokkal bármely társadalomtudományi mesterképzésben.

c) Egyéb mesterszakjainkra (a b) pontban említettekre is) a megfelelést kreditelismertetési eljárás keretében kell megvizsgáltatni.

TOVÁBBLÉPÉSI  LEHETŐSÉGEK  MÁSHOL  HIRDETETT MESTER-KÉPZÉSEKEN

Egyenes ágon pl.:  kriminológia, survey statisztika

ELÉRHETŐSÉGEK