Minőségbiztosítás

Minőségbiztosítási és Minőségfejlesztési Terv

A dokumentum letölthető innen: minőségbiztosítás és -fejlesztés

 

PTE BTK  DEMOGRÁFIA  ÉS  SZOCIOLÓGIA  DOKTORI ISKOLA

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS MINŐSÉGFEJLESZTI TERV[1]

 

 A Demográfia és Szociológia Doktori Iskola (továbbiakban: DSZDI) három programján belül rendszeres, szervezett minőségbiztosítási tevékenység folyik. A programok vezetése a doktori képzési folyamat minden fázisában különös gondot fordít a követelmények magas szintű érvényesítésére, a minőségbiztosításra. A DSZDI-n belül a minőségbiztosítás követelményei érvényesülését,  a képzés és kutatás személyi és tárgyi feltételeinek meglétét, az ott folyó oktató- és kutató munkát a Doktori Iskola Tanácsa ellenőrzi. A Doktori Iskola minőségbiztosítási felelősei: az iskola vezetője és a három doktori program programvezetői.

A DSZDI az oktatás, a kutatás és a tárgyi infrastruktúra tekintetében egyaránt folyamatosan biztosítja az iskola tevékenységének minőségét.

A doktori felvételi vizsgákon a programok vezetői által kijelölt oktatókból álló felvételi bizottság, a publikussá tett formai feltételekre figyelemmel, továbbá a szakmai tudományos kritériumokat körültekintően mérlegelő felvételiztető tevékenysége biztosítja, hogy csak a legfelkészültebb jelöltek nyerjenek felvételt a doktori iskolába. A felvételi vizsgán a bizottság az előzetesen benyújtott dokumentumok alapos elemzése, értékelése és a jelöltekkel folytatott szakmai beszélgetés alapján dönt a felvételről. Mind az ösztöndíjas, mind az önköltséges hallgatók esetében szigorúan betartja a követelményeket: megfelelő diploma, nyelvvizsga, publikációs teljesítmény, szakmailag megalapozott tématerv, témavezetést vállaló oktató. A programokon folyó doktori képzésről, a bekerülés feltételeiről a jelentkezők a Felvételi tájékoztató mellett az egyetem, továbbá A Szociológiai Tanszék honlapján is tájékozódhatnak.

A képzési folyamatban a minőséget a törzstagok, a doktoranduszok témavezetőinek, illetve a Programok oktatóinak folyamatos tudományos munkája, előmenetele biztosítja, s ezek eredményeinek az oktatás tartalmi elemei közé történő folyamatos beépítése biztosítja. A minőségfejlesztési tevékenységek fontos része az oktatók akadémiai karrierjének ösztönzése, nemzetközi elismertségük növelése, aminek eredményeként a doktorandusz hallgatók oktatása folyamatosan kiegészül friss kutatási eredményekkel. A DSZDI mind három programja a doktori képzésbe rendszeresen hív meg hazai és külföldi vendégelőadókat.

A doktori képzési folyamatban a doktoranduszok teljesítményének minőségét – valamennyi programban - a szemeszterenként a képzési tervekben szereplő, kreditértékű feladok teljesítése, és ezek rendszeres számonkérése alapozza meg és biztosítja. A Doktori Iskola valamennyi programja kreditalapú tanulmányi rendszerben működik. A tanulmányok elvégzéséhez szükséges kreditek száma mindenütt 180. A Doktori Iskola szellemi potenciáljának teljessége elérhető minden doktorandusz számára. Amennyiben szükséges, a doktorandusz külön tutorizálásban is részesül, hogy hiányzó részkompetenciáit mihamarabb pótolni tudja. Ez az igény különösen a határon túlról érkező doktoranduszoknál merül fel, akik nagyon különböző alapképzettséggel érkeznek a doktori képzésbe.

A kurzusokért járó kreditek a programok által előírt követelmények teljesítésével szerezhetők meg. A teljesítés feltételei szintén a tanrendben jelennek meg. A doktoranduszoknak szigorlatot kell tenniük, melynek követelményeit a programok külön szabályozzák, eljárás rendjük azonban azonos. A doktori képzés folyamatában a minőségbiztosítás és ellenőrzés egyik fontos eleme a PTE BTK Doktori Iroda által kiállított, az előírt kreditek teljesítését igazoló abszolutórium. Annak kiállítása után van lehetőség a doktori szigorlat letételére és a doktori disszertáció nyilvános megvédésére. E tekintetben irányadó a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. sz. melléklete a Pécsi Tudományegyetem Doktori Szabályzata.[2] A védések, habilitációk előzetesen meghirdetésre kerülnek a PTE BTK, a DSZDI továbbá és a Szociológia Tanszék honlapján egyaránt, a védések minden alkalommal nyilvánosan zajlanak. A védésekre külön meghívót kapnak a doktori iskola munkájában résztvevő, együttműködő intézmények, kutatóhelyek vezetői, és a meghívott hazai és külföldi előadók, tovább a PTE vezetői és a Bölcsészettudományi Kar vezetése.

 A Doktori Iskolában folyó képzés erősen kutatásorientált. Az oktatók saját publikációs tevékenysége és tananyagfejlesztő munkája mellett gondot fordítunk a különféle kutatási témákban megjelenő hazai és külföldi szakirodalmi újdonságok és adatbázisok elérhetővé tételére. A Központi Statisztikai Hivatal budapesti és regionális kutatóhelyein egyaránt biztosítjuk – együttműködési megállapodásaink alapján – mind a hazai, mind a nemzetközi társadalomstatisztikai adatbázisok elérhetőségét hallgatóink számára. A KSH és az NKI kutatói szobáiban doktoranduszaink rendelkezésére bocsátjuk a legfrissebb mikro adatokat is tartalmazó adatbázisokat, azok elemzését lehetővé teszzük, ezzel is elősegítve hallgatóink doktori értekezésének minél magasabb szintű empirikus kvalitásait, bekapcsolódását a nemzetközi és hazai kutatási projektekbe. A Szociológia Tanszéken létrehozott Település és Társadalom Kutatóközpont keretében folytatott tanszéki kutatásokba is bekapcsolódhatnak a hallgatók. A Doktori Iskola és a Szociológia Tanszék létrehozza a Kutatási Füzetek c. online kiadványt, amely tudományos műhelyvitáknak, kurzuszáró dolgozatok tanulmánnyá érlelt folytatásának és nagyobb lélegzetű, monografikus feldolgozásoknak egyaránt szigorúan lektorált fóruma lesz.

Az infrastrukturális, az informatikai és oktatástechnikai háttér folyamatos fejlesztése alapfeltétele a PhD Programok minőségi fejlődésének, ezért erre különösen nagy gondot fordítunk. A PTE BTK Szociológiai Tanszékének számítógépes laborja, technikai infrastruktúrája ugyanúgy rendelkezésére áll minden doktorandusz hallgatónknak, mint a Pécsi Tudásközpont által biztosított magas szintű tartalmi és infrastrukturális feltételek.

A Doktori Iskola az Egyetemi Doktori Szabályzat és a Kari Doktori Szabályzat alapján működik. A szabályzatok betartását a Doktori Iskola Tanácsa, a Kari Doktori és Habilitációs Tanács, az Egyetemi Doktori Bizottság és az Egyetemi Habitusvizsgáló Bizottság ellenőrzi. 

A hagyományos szervezeti ellenőrzés mellett a Doktori Iskola Tanácsa az első működési év után évente vizsgálja a képzés, szűkebben a programok keretében folyó oktatás minőségét. A minőség fejlesztése érdekében az oktatók és a hallgatók egyaránt megkérdezésre kerülnek arról, hogy milyen területeken szükséges a fejlesztés az iskola tevékenységi körében. Az első doktori védések után Alumni szervezetet hozunk létre, amely tömöríti a végzősöket és előrehaladásuk monitora lesz.

 


[1]Lásd a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. sz. mellékletét. A Pécsi Tudományegyetem Doktori Szabályzata: http://www.btk.pte.hu/content/view/833/56/ “Minőségellenőrzés” 20§/ (1), lásd továbbá Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Minőségbiztosítási Kézikönyv (MSZ EN ISO 9001: 2001 A PTE BTK-n 2005. május 01-től ISO9001 szabvány alapú minőségirányítási rendszer működik. A rendszer érvényességi területe: oktatás és kutatás. http://www.btk.pte.hu/content/section/14/42/

[2]Lásd a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. sz. mellékletét. A Pécsi Tudományegyetem Doktori Szabályzata: http://www.btk.pte.hu/content/view/833/56/, továbbá a PTE BTK Kari Doktori Szabályzata: http://www.btk.pte.hu/content/view/395/56/