Felhívás: demonstrátori pályázat

Kedves Hallgatók!

Tanszékünk pályázatot írt ki demonstrátori feladatok ellátására a 2019–2020-as tanév tavaszi szemeszterére.

A részletes pályázati felhívás alább olvasható, illetve letölthető. A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. december 16.

Jó pályázást kívánunk!

A pályázati felhívás letöltése

 

Pályázati felhívás

Társadalom- és Médiatudományi Intézet Szociológia intézeti tanszék

demonstrátori megbízatás ellátására a 2019/2020. tanév tavaszi szemeszterére

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Társadalom- és Médiatudományi Intézet Szociológia intézeti tanszéke ezúton pályázatot ír ki demonstrátori feladatok ellátására a PTE BTK Demonstrátori Szabályzata alapján a 2020. februártól 2020. májusig terjedő időszakra.

Szemeszterenként egy demonstrátor választható minden intézeti tanszéken. A pályázat az intézeti tanszék döntése alapján egy demonstrátorra és egy szemeszterre szól.

A demonstrátor a PTE BTK intézeti tanszékeinek oktatói és tudományos tevékenységében közreműködő egyetemi hallgatója, akit az intézeti tanszék javaslatára a Kar dékánja és a Kari Tanács az eredményes diákköri munkát végző, illetve arra vállalkozó, és jó tanulmányi eredményt felmutató hallgatók közül pályázat alapján választ ki, és ezzel jogosulttá válik a közéleti ösztöndíj-pályázaton való részvételre.

Demonstrátori megbízás adható azon hallgatónak, aki nappali tagozatos, adott félévre bejelentkezett hallgató, és a számára előírt fizetési kötelezettségeknek eleget tett és kurzust vett fel, illetve akinek magatartása, közösségi munkája példás és a választott szakterületen kiemelkedő eredményt ért el, továbbá aki a pályázatban megadott tárgykörben kari vagy országos diákköri pályamunkát készített, illetve készít el és ad elő demonstrátori megbízatásának végéig.

A demonstrátorok feladata, hogy oktatói támogatással

  • elmélyülten tanulmányozzák kiválasztott tudományos témájukat és intenzívebb elméleti és gyakorlati képzést kapjanak e területen;
  • e megbízás révén már egyetemi tanulmányaik alatt felelősséggel bekapcsolódjanak az oktató- és kutatómunkába, és abban kellő felkészültséget, jártasságot szerezzenek;
  • kiválóságukkal példát mutassanak hallgatótársaiknak, és segítség őket tanulmányaik során;
  • tevékenységük során rendszeresen és eredményesen részt vegyenek a kari és országos tudományos diákköri munkában.

A demonstrátori tevékenység beosztását és a feladatkört az érintett intézeti tanszék vezetője határozza meg.

  • Kapcsolattartás a hallgatókkal, problémáik közvetítése a tanszékvezető felé, részvétel a programok szervezésében;
  • A tanszék oktatói munkájának segítése; demonstráció biztosítása egyes előadásokon, kutatási anyagok előkészítése, sokszorosítás;
  • Részvétel kutatásokban, konferenciák, workshop-ok szervezésében és lebonyolításában

A demonstrátor - feladatainak ellátása érdekében - heti 10 órát köteles tölteni a felelős szervezeti egységénél. A demonstrátort a feladata elvégzéséért a HÖK részére benyújtott pályázatot követően intézményi közéleti ösztöndíj illetheti meg, mely nem haladhatja meg a hallgatói normatíva 10%-át (12.800 Forint / hó).

A mindenkori Dékán és a Hallgatói Önkormányzat elnöke kérésére a demonstrátorok tevékenységükről kötelesek a félév közben egy alkalommal szóban a HÖK által szervezett fórumon, és a félév végét követő 2 héten belül írásban beszámolni.

Füzér Katalin tanszékvezető s.k.
Kelt.: Pécs, 2019. november 25.  

Beadási határidő: december 16.